Letölthető publikációk

Letölthető publikációk

FRIVALDSZKY János: Gondolatok az emberi jogok radikális szemléletéből fakadó problémákból, Egy Európai alkotmány felé. A nizzai A|apvető Jogok Chartája és a Konvent, Konferencia előadások JTMR Faludi Akadémia 2003

FRIVALDSZKY János: Jogtudomány és diszkurzivitás a középkorban, a kortárs olasz jogfilozófiai kutatások fényében. In Fekete Balázs – Könczöl Miklós – H. Szilágyi István (szerk.): Iustitia kirándul. Tanulmányok a jog és irodalom köréből. Budapest: Szent István Társulat, 2009, 229-270. ISBN 978 963 277 172 4

FRIVALDSZKY János: A házasság és a család: elnyomó hatalmi viszonyok avagy a jog relacionális jellegének prototípusai? Iustum Aequum Salutare, IV. 2008/3, 5-29.

FRIVALDSZKY János: A jogalanyiság és a jog mint egyetemes elismerő viszony, a legújabb olasz jogfilozófiai eredmények tükrében. Iustum Aequum Salutare, V. 2009/2, 11-54.

FRIVALDSZKY János: Politikai barátság és jogi viszony. Iustum Aequum Salutare, V. 2009/4, 5-52.

FRIVALDSZKY János: A jogászok tudása mint „igazi filozófia” Ulpianusnál és napjainkban. In Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia. Budapest: Szent István Társulat, 2008, 95-120. ISBN 978 963 277 0307 ISSN 0865-0349

FRIVALDSZKY János (szerk.): Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Budapest: OCIPE Magyarország – Faludi Ferenc Akadémia, 2006, 217. Benne tanulmány: FRIVALDSZKY János: Szubszidiaritás és az európai identitás a közösségek Európájáért. 35-56. ISBN 963 0616 80 7

SZIGETI Szabolcs, FRIVALDSZKY János (szerk.): A jó kormányzásról: Elmélet és kihívások. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2012. 368 p. (Jezsuita könyvek) 12., Agóra, ISBN 978-963-8014-38-2 Benne: FRIVALDSZKY János: A jó kormányzás és a helyes közpolitika formálásának aktuális összefüggéseiről. 51-103.

FRIVALDSZKY János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia. Budapest: Szent István Társulat, 2007, 476. ISBN 978 963 361 913 1

FRIVALDSZKY János: A harti természetjog minimális tartalma az olasz jogfilozófia és a klasszikus természetjogi gondolkodás szemszögéből. Világosság, 2010 tavasz, 157-187.

FRIVALDSZKY János: Jog és igazságosság a Caritas in veritate enciklikában. In Orosz András Lóránt – Újházi Lóránd (szerk.): Szerzetesi fogadalmak kánonjogi szempontból. Budapest: L’Harmattan, 2012. 157-202. (Sapientia Iuris; 4.) ISBN 978 963 236 529 9

FRIVALDSZKY János: Az emberi személy alkotmányos fogalma felé – a méhmagzat életjogának tesztjén keresztül. In Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről. Budapest: PPKE JÁK, 2010, 19-51.

FRIVALDSZKY János: Szempontok a családvédelmi törvény értékeléséhez. Iustum Aeequum Salutare, VIII. 2012/2.  57-69.

FRIVALDSZKY János: Quale legge naturale per l’Europa dopo la scuola neoclassica del diritto naturale? In: Marcello M Fracanzan​​i​,​ Stefania Baroncelli (szerk.): Quale religione per l’Europa? Nápoly: Edizioni Scientifiche Italiane, 2014. pp. 51-72. ISBN:9788849528695

FRIVALDSZKY János: A vasárnapi kötelező pihenőnap természetjogi alapjai és közpolitikai lehetőségei. Iustum Aequum Salutare, XI. 2015/1. 59–99.

FRIVALDSZKY János: A közjó Aquinói Szent Tamásnál és a neotomista természetjogi gondolkodásban Elemi teoretikus közelítések aktuális problémalátással. Iustum Aequum Salutare IX. 2013/4. 115–139.

FRIVALDSZKY János: L’ANTROPOLOGIA E I PRINCIPI DEL BUON GOVERNO. TEORIA E CRITICA DELLA REGOLAZIONE SOCIALE​. ​2012​/1.​pp. 1-26.

FRIVALDSZKY János, KARÁCSONY András: Jog, jogosultság, erőszak.: Jogfilozófiai kérdésfeltevések Jhering tanai nyomán. JOGELMÉLETI SZEMLE. 2010/2.

FRIVALDSZKY János: Gyakorlati filozófiák és a jogfilozófia. Gondolatok a jogfilozófia hazai megújításáért. IUSTUM AEQUUM SALUTARE. VII, 2011/3. 31-51.

FRIVALDSZKY János: Az emberi személy és annak méltósága jogfilozófiai perspektívában – különös tekintettel a jogalanyisághoz és az élethez való jog aktuális kérdéseire. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS II: 2014/1. 7-73.

FRIVALDSZKY János: Diritto naturale senza natura umana? In: Antonio Malo (a cura di): Natura, cultura, libertá. Storia e complessitá di un rapporto. Roma: Edusc, 2010, 113-123.

FRIVALDSZKY János: Hermeneutika a személy, a hagyomány és a közjó értéktalajáról. Valóság, 1996/7, 97-103.

FRIVALDSZKY János: Társadalmi diskurzus és szociális jogok. Politikatudományi Szemle, 1996/1, 93-104.

FRIVALDSZKY János: Mit üzen korunk jogásza számára Pázmány igazságra tartó dialektikus-szillogisztikus érvelési módja? In Maczák Ibolya (szerk.):Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére. Budapest: PPKE, 2010, 87-96.

FRIVALDSZKY János: A közjó fogalma a katolikus egyház társadalmi tanításában. In Garadnai János (szerk.): Rend, hatalom, szabadság – válogatás a III. országos politológus vándorgyűlés előadásaiból. Miskolc: Miskolci Egyetem Kiadó, 1999, 18-26.

FRIVALDSZKY János: A politikai diskurzus és korlátai. Politikatudományi Szemle, 1997/2, 105-111.

FRIVALDSZKY János: Esetlegesség a politikában. Magyar Szemle, 1997/1-2, 159-173.

FRIVALDSZKY János: A jog interszubjektív jellege és a természetjog.​ ​Századvég, 1998/10, 101-112.

FRIVALDSZKY János: Az emberi jogok természetjogi megalapozásának kortárs problémáiról. A legújabb olasz jogfilozófiai irodalom tükrében. In Orosz András Lóránt (szerk.): Emberi jogok a katolikus egyház életében és jogában. Budapest: L’Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2010, 9-41. [Sapientia Iuris 1]

FRIVALDSZKY János: La provvidenza divina nella storia del diritto nelle opere di Giambattista Vico. Teoria e Critica della Regolazione Sociale, 2018/1 No. 16. 55-67.

FRIVALDSZKY János: From legal constraint to legal obligation. L’IRCOCERVO. 9, 2010/2 pp.1-7.

FRIVALDSZKY János: Diritti umani e natura umana. In: Giulio Maspero, M. Pérez de Laborda (a cura di): Fede e ragione: l’incontro e il cammino: In occasione del decimo anniversario dell’enciclica Fides et Ratio. Siena, Edizioni Cantagalli, 2011. pp. 149-158.

FRIVALDSZKY János: További közelítések a ‘szövetség’ ószövetségi értelméhez. In: Frivaldszky, János; Tussay, Ákos (szerk.): A Természetjog Napja: Konferenciatanulmányok. Budapest, Pázmány Press, 2017, 193-244.

FRIVALDSZKY János: A modern politikafelfogás háborús logikája és annak válsága az első világháborúban. In: Frivaldszky, János; Tussay, Ákos (szerk.): A Természetjog Napja II: Konferenciatanulmányok. Budapest, Pázmány Press, 2019,

FRIVALDSZKY János: A politikai véleménynyilvánítás szükségessége, joga és felelőssége a közjó és a jó kormányzás szemszögéből – Eszmetörténeti elemzések tükrében. In Medias Res, V. évfolyam 2016/2. 297-314. o.

Frivaldszky János: Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 8 : 4 pp. 35-85. , 51 p. (2020)