Önéletrajz

Önéletrajz

Dr. Frivaldszky János
egyetemi tanár

SZEMÉLYES ADATOK

Beosztás: Tanszékvezető egyetemi tanár,
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjának vezetője
Tanszék: Jogbölcseleti Tanszék
Születési év: 1969
Telefon: (36 1) 4297-229 (Jogbölcseleti Tanszék)
E-mail: frivaldszky.janos@jak.ppke.hu

NYELVISMERET

 • Olasz felsőfok
 • Orosz középfok
 • Angol
 • Német, latin szövegértés

ISKOLÁK, TUDOMÁNYOS FOKOZAT

1987-1994: ELTE BTK Olasz szak, minősítés: kiváló
1994-ben dékáni kinevezéssel ösztöndíjas tanszéki demonstrátor
1992-1997: ELTE ÁJK Politológia szak, diplomájának minősítése: jeles
1999-2004: Miskolci Egyetem ÁJK, Jogász szak, diplomájának minősítése: cum laude
1995-2004: ELTE ÁJK, Politikatudományokból PhD. A dolgozat címe: „A természeti törvény a politikai gondolkodásban a kezdetektől a történeti jogi iskoláig.” oklevelének minősítése: summa cum laude
2012: Habilitáció: PPKE JÁK, tantárgyi előadás minősítése: 100%, tudományos kollokvium minősítése: 95 %, idegen nyelvű előadás minősítése: 100%

ÖSZTÖNDÍJAK, TANULMÁNYUTAK, KITÜNTETÉSEK

1988-1989: Istituto Superiore Internazionale di Cultura „Mistici Corporis” – Loppiano, (Incisa Valdarno, Firenze) teológiai és morálfilozófiai tanulmányok
1996 júliusa és 1998 júliusa: Tempus ösztöndíjjal a római La Sapienza Egyetem Jogfilozófiai Intézetében folytat kutatásokat Bruno Romano mellett. Konzultációkat folytat Sergio Cottával, Antonio Punzival és Paolo Savaresével
2008-2010: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, címe: „A jog a személyközi kapcsolatokban az újabb olasz jogfilozófiai kutatások fényében.” A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma „kiemelkedő” minősítéssel fogadta el a záró kutatói jelentést (2010.11. 24), amiért Bolyai emléklapot is kapott (2011.06.29).
2010.10.: Vendég tanár az ERASMUS program keretében: Università Cattolica del Sacro Cuore. Facoltà di di Giurisprudenza, Sede di Piacenza. Meghívó professzor: Mariachiara Tallacchini
2011.09.29.: Lósy Imre Díjban részesült PPKE JÁK
2012.11.26-29: Vendégtanár. Università Mediterranea di Reggio Calabria (Olaszország), Alkotmányjogi Tanszék, Meghívó professzor: prof. Antonino Spadaro, ordinario di Diritto costituzionale. 4 összevont évfolyamelőadás tartása
2019. június 3. (székfoglaló napja) – a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja
2019. május 31. – A “Természetjog kiváló kutatója” PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék, Ius naturale kutatócsoport
2019.07.22. Áder János köztársasági elnöktől: a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG, SZAKMAI SZEMPONTBÓL FONTOS MUNKAHELYEK ÉS OKTATOTT TÁRGYAK

1993-1995: Országgyűlési bizottságnál (Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi), illetve frakciónál szakértő, szakterülete: emberi jogok, alkotmányozás, önkormányzati választási rendszer. Az emberi jogok történetének megírása frakció országgyűlési képviselő(jelölte)i számára képzési anyag gyanánt (kézirat: kb. 50. o.).
1996-2001: A Miskolci Egyetem BTK, Szociológia Tanszék, egyetemi tanársegéd, Jogszociológia, Szociológiaelmélet tárgyak oktatása
1996-1999: PPKE BTK, Szociológia Tanszék, Jogszociológia c. tárgy oktatása és tananyagának összeállítója, a tanszéki tudományos-szervezői bizottság tagja
1999: Ösztöndíjasként egy szemeszteren keresztül Természetjog eszmetörténete c. kurzus oktatása az ELTE ÁJK Filozófia Tanszékén (Meghívó tanár: dr. Karácsony András)
1995-: PPKE JÁK oktatója a Kar alapításától kezdve 2002. 10. 01-től egyetemi adjunktus,
2005.03.01-től egyetemi docens.
2014.09.01-től egyetemi tanár (köztársasági elnöki kinevezés hatályának napja)

Tárgyak oktatása:

 • Természetjog (tárgyjegyző, tankönyvek megírója, tárgy oktatója),
 • Állam- és politikai szociológia (tárgyjegyző, oktató, tananyag összeállítója),
 • Jogszociológia (egy ideig oktató),
 • Politológia (tárgyjegyző, oktató, tananyag összeállítója),
 • Jogfilozófia (egyetemi jegyzetek könyvfejezeteinek megírása),
 • Politikai földrajz (tárgyjegyző, oktató, tananyagok összeállítója),
 • Közpolitika (tárgyjegyző, oktató, tananyagok összeállítója),
 • Globális világ politikai és társadalomföldrajza (tárgyjegyző, oktató, tananyagok összeállítója)

2009-(2012): PPKE BTK Politológia Tanszék, egyetemi docens, Közpolitika és az Önkormányzat és helyi politika c. tárgy oktatása (tárgyjegyző, oktató, tananyagok összeállítója);
2012 után csak a Közpolitika tárgyat oktatta
2007-: PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet, Bevezetés a jogelméletbe c. tárgy oktatása
2009-: PPKE JÁK Doktori Iskola, Jog és erkölcs c. kötelezően választható tárgy oktatása, tananyag megírása
2011-: PPKE JÁK Jogelmélet 2 c. kötelező tárgy tárgyjegyzőként való oktatása a jogász hallgatók számára, valamint tankönyv megírása.
2011-2012: PPKE BTK Politológia tanszék Jogalkotástan c. tárgy oktatása (és tananyag összeállítása)
2012-: Jogelmélet 1. c. kötelező tárgy tárgyjegyzőként való oktatása a jogász hallgatók számára. Tankönyv szerkesztése és döntő többségének (17 fejezetből 10 fejezet) megírása.
2012-: A Társadalometika c. kötelező tárgy tárgyjegyzőként való oktatása jogászhallgatóknak. Logika és Filozófiatörténet c. tárgyak tananyagainak összeállítója, tárgyjegyzője.
2013.09.06.-2014.05.30.: PPKE Keresztény Filozófiai Intézet mb. vezetője
2015-: Jogászi érvelés, jogi retorika c. kötelezően választható tárgy tanítása jogász képzésben dr. Könczöl Miklóssal közösen (saját szerzőségű tananyag megírása dr. Könczöl Miklóssal együtt – tanulmánykötet tansegédletként)
2016-: Jogfilozófia c. kötelező tárgy oktatása a PPKE JÁK Doktori Iskolájában
2014-2018: KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzésben órák tartása a Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán

IDEGEN NYELVŰ TÁRGYAK OKTATÁSA

PPKE JÁK: 2001-ben egy szemeszteren át 20 óra időterjedelemben (heti 2 óra, 10 alkalom) „Diritto naturale” c. kurzust oktatott olasz nyelven olasz hallgatóknak.

PPKE JÁK: 2002-ben egy szemeszteren át „Corso di filosofia del diritto” c. kurzust oktatott olasz nyelven olasz hallgatóknak.

PPK JÁK: 2021-ben egy szemeszteren át szabadon választható tárgy oktatása: “Law and politics in some medieval theories of natural law (John of Salisbury and Thomas Aquinas)”

TANANYAGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

A Jogelmélet, jogfilozófia területén:

 • A Jogelmélet 1 c. kötelező tárgy az országban teljesen új koncepció szerinti tankönyvének döntő többségének (17-ből 10 fejezet) általa való megírása és a kötet szerkesztése. Frivaldszky János: (szerk.): A jogi gondolkodás mérföldkövei a kezdetektől a XIX. század végéig. Szent István Társulat, Budapest, 2012. második, javított kiadás: 2013. Számos új, korábban nem tanított, illetve nem ilyen mélységig tanított szerző, irányzat bemutatása a hallgatóknak egységes koncepcióban (Jogelmélet 2. c. tárgy megalapozása).
 • Az általa jegyzet Jogelmélet 2 c. kötelező tárgy, illetve a Természetjog c. tárgy (jogász hallgatók számára kötelező tárgy, illetve más időszakban kötelezően választható tárgy) tananyagának önálló kötetekben történő megírása, tananyagaik teljesen új és eredeti tematika szerint való kidolgozása.
 • A Természetjog c. tárgy országosan is egyedállóként történő oktatása. A Jogelmélet 2. c tárgy tankönyve: Frivaldszky János: A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei. Budapest, SZIT, 2011, második kiadás: 2013.
 • Jogászi érvelés, jogi retorika c. kötelezően választható tárgy tananyagának kidolgozása és összeállítása, tansegédlet (szöveggyűjtemény) elkészítése dr. Könczöl Miklóssal együtt (2015)
 • Jogfilozófia c. kötelező tárgy oktatása, tananyagának összeállítása a PPKE JÁK Doktori Iskolájában

Egyéb jogelméleti, jogszociológiai és politológiai tárgyak:

A 20 év oktatási idő alatt az általa jegyzett számos szabadon választható tárgy saját tananyaggal történő ellátása. Állam- és politikai szociológia, Politológia, Politikai földrajz, Közpolitika (x), Globális világ politikai és társadalomföldrajza (x), Önkormányzat és helyi politika (x), Jogalkotástan (x) c. tárgyak tananyagának összeállítása. Az elméleti és a gyakorlati tudás ötvözése a tananyagban és az oktatásban az „x”-el jelölt tárgyaknál.
A Politológia c. tárgyhoz tankönyv írása (2016).    

OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TISZTSÉGEK, VEZETŐ BEOSZTÁSOK

2002.07.03- 2005: PPKE JÁK Tanulmányi Bizottság Elnöke
2005-ben fél évig: PPKE JÁK megbízott oktatási dékánhelyettes
2005-2021 június: PPKE JÁK Kari Tanácsának Tagja
2006-: PPKE JÁK Kari (állam- és jogtudományi) Doktori Tanácsának tagja
2006-2019.09.01: PPKE JÁK Doktori Iskola koordinátora
2011.09.01-: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék vezetője
2011-: PPKE JÁK, Tudományos Tanácsadó Testület tagja
2012. július-: A „közjó és kormányzás” c. Kari TÁMOP projekt kutatásfejlesztési stratégiai dokumentumának kidolgozását végző munkacsoport tagja
2013.01.14-: CERMEG Jogi Módszertant Kutató Központ (Trentó, Olaszország) Igazgató Tanácsának tagja
2013.05.30-: Centro Studi „Diritto, religioni e letterature” – DIREL (Torinó, Olaszország), Tudományos és Operatív Bizottságának tagja
2013.09.06-2014.05.30: A Keresztény Filozófiai Intézet (PPKE) mb. vezetője
2019.09.02-2020.12.31: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsának tagja
2019.09.02-2019.10.07: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorának külügyi és tudományos főtanácsadója
2019.10.07-2020.12.31: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem külügyi és tudományszervezési rektorhelyettese
2019.10.07-2020.12.31: Rektorhelyettesként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja
2020. május-: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjának megszervezője és vezetője

KARI KONFERENCIASZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

A PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszékének oktatójaként, majd vezetőjeként az alábbi konferenciákat szervezte:

 • Jog és társadalomelmélet. Könyvbemutatóval egybekötött országos szakmai konferencia.
  Időpont: 2000. 11. 17.
  Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem. résztvevők száma kb. 30 fő.
 • Van-e jövője a természetjognak?
  Több egyetem oktatójának részvételével.
  Időpont: 1999. 04. 08.
  Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék, résztvevők száma kb. 20 fő.
 • Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban.
  Időpont: 2005. 12. 02.
  Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem.
  Szerkesztett anyaga szerkesztésemben megjelent.
 • El Beheiri Nadjával közösen: „Aequitas és természetjog.” Műhelykonferencia.
  Időpont: 2007.05.02.
  Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem.
  Wolfgang Waldstein részvételével
 • Az Emberi jogok helyzete ma – 60 éves z Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.
  Schanda Balázzsal együtt.
  Időpont: 2008.12.10.
  Helyszín: PPKE JÁK, díszterem.
  Szerkesztett anyaga szerkesztésemben megjelent.
 • Jhering és jogelméletének hatása.
  Pokol Bélával együtt.
  2009.05.29. PPKE JÁK, Kari tanácsterem. Szerkesztett anyaga társ-szerkesztésemben megjelent.
 • Emberi méltóság és a jog.
  Külföldi előadó részvételével, részben idegen nyelven.
  Időpont: 2010. május 19,
  Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem. Szerkesztett anyaga szerkesztésemben megjelent.
 • A család belső alkotmánya – a család az alaptörvényben és a jogalkotásban. Elméleti megfontolások és de lege ferenda javaslatok tekintettel a családvédelmi törvényre és a polgári jogi kodifikációra.
  Időpont: 2011. december 16.
  Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem.
  Szerkesztett anyaga szerkesztésemben megjelent.
 • A jogelmélet kutatása és oktatása hazánkban a rendszerváltás után.
  Szakmai szimpózium a 70 éves Varga Csaba tanszékvezető egyetemi tanár, tudományos tanácsadó tiszteletére.
  Időpont: 2011. június 7. Országos szakmai konferencia.
  Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem. Szerkesztett anyaga szerkesztésemben megjelent.
 • Szakmai könyvbemutató és konferencia.
  Időpont: 2011. június 22. 11-13-ig.
  Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem.
 • Jó kormányzás, jó kormányzat, jó állam.
  Többek között három olasz előadó részvételével országos konferencia. (TÁMOP projekt keretében szervezett)
  Időpont: 2012. december 19.
  Helyszín: PPKE JÁK, Díszterem. 
  Szervezők: PPKE JÁK Regulae Iuris kutatócsoport, Ius naturale kutatócsoport, az Osservatorio sul buon governo kutatócsoport (Torino, Cuneo).
 • A közjó jog- és politikai filozófiája nyomában.
  Egy olasz meghívott előadó részvételével.
  Időpont: 2013. november 15 (péntek) 14 órától.
  Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) 
 • A politika antropológiája nyomában. Machiavelli „A fejedelem” c. művének 500 éves évfordulója alkalmából.
  Szervezők: Az MTA TK Politikatudományi Intézete és a PPKE Keresztény Filozófiai Intézet „Ius Naturale” Kutatócsoportjának vezetője (Frivaldszky János).
  Időpont: 2013. december 6, péntek, 14-17.30 óra.
  Helyszín: MTA TK PTI (1014 Budapest, Országház u. 30., PTI tanácsterem)
 • A család (jog)filozófiája felé.
  Szervező a PPKE Keresztény Filozófiai Intézet „Ius Naturale” Kutatócsoportjának vezetője (Frivaldszky János).
  Időpont: 2014.02.05.
  Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.)
 • Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere.
  PPKE JÁK, „Ius naturale” kutatócsoport műhelykonferenciája.
  Időpont: 2014.03.07. (péntek) 15.00-17.00.
  Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.)
 • Maurizio Manzin (CERMEG elnöke): Argumentation in Trial: a ‘Rhetorical’ Account of Legal Syllogism. Federico Puppo (CERMEG titkára): Argumentation in Trial: How to Be Logic with a Vague Language.
  Időpont: 2014. május 20. (kedd) 10-13 óra.
  Helyszín: PPKE JÁK, Kari Tanácsterem. Idegen nyelvű, nemzetközi részvételű konferencia. PDF megtekintése »
 • Emberi jogi kérdések, visszásságok.
  Időpont: 2014. június 18. (szerda) 15 -18 óra, PPKE JÁK, „Ius naturale” kutatócsoport műhelykonferenciája. 
  Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) PDF megtekintése »
 • „Ius naturale” kutatócsoport tagjainak kutatói beszámolóit tartalmazó műhelykonferencia. 
  (7 fő tartott előadást) 
  Időpont: 2014. december 10. (szerda) 16.00-tól. 
  Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.)
 • „Vasárnap-vásárnap?” szakmai kerekasztal-konferencia.
  Szervezte: PPKE JÁK Munkajogi Tanszéke (annak vezetője: Gyulavári Tamás) és a „Ius naturale” kutatócsoport vezetője: Frivaldszky János, 
  Időpont: 2015. március 12. (csütörtök) 15:00-18:00. 
  Helyszín: PPKE JÁK. Szentkirályi utca 28. II. előadó. PDF megtekintése »
 • Milyen alapelvek és értékszempontok alapján tekintsünk korunk migrációs válságára?
  Időpont: 2015. november 12. (csütörtök) 16.00-19.00.
  Szervező: Frivaldszky János a Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék) vezetője,
  Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem
 • Külföldi főelőadóval (Amy Gajda) továbbiakban magyar nyelvű konferencia:
  Véleménynyilvánítás szabadsága, média és a közjó.
  Szervezők: Frivaldszky János a Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék) vezetője és a NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete (Koltay András)
  Időpont: 2016, április 22. (péntek) 14.00-19.00.
  Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi kar, Kari Tanácsterem
 • A természetjog napja
  Szervező: Frivaldszky János a Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék) vezetője Időpont: 2016. május 27. (péntek)
  Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi kar, Kari Tanácsterem
 • „La concezione del diritto nelle opere di Giambattista Vico” olasz és magyar nyelvű műhelykonferencia.
  Időpont: 2016. szeptember 22. (csütörtök) 15.30-17.30.
  Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék gyakorlója (II. em.)
  Szervező: Frivaldszky János, a Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék) vezetője
 • Természetjog napja II.
  Szervező: Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék), vezetője, Frivaldszky János Időpont: 2017. május 26. (péntek)
  Helyszín: PPKE JÁK, Kari Tanácsterem
 • Természetjog napja III.
  Szervező: Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék), vezetője, Frivaldszky János
  Időpont: 2018. 05. 25. (péntek) Helyszín: PPKE JÁK, Kari Tanácsterem
 • Természetjog napja IV. – Natural Law Day IV. magyar és angol nyelvű konferencia külföldi előadókkal
  Szervező: Frivaldszky János Időpont: 2019. május 31. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszterme és JÁK kari tanácsterme
 • On the Break of History and Perspectives: Some Contemporary Approximations of the Natural Law Tradition
  Szervező: Frivaldszky János Időpont. 2021. május 28. Helyszín: PPKE JÁK, idegen nyelvű online konferencia külföldi előadók részvételével
  Hivatkozás
 • Természetjog napja V.
  Szervező: Frivaldszky János Időpont: 2021.május 27. Helyszín: PPKE JÁK, online konferencia
  Hivatkozás

A fenti konferenciákon túl még több mint egy tucat más tudományos konferenciát, szimpóziumot szervezett (pl. a Faludi Ferenc Akadémia Európa-műhely vezetőjeként 7-et, a PPKE JÁK Doktori Iskola titkáraként 3-at). Ezen kívül még féltucat konferencia szervezésében aktívan közreműködött.

KONFERENCIASZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG A PPKE SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA KUTATÓKÖZPONTJÁNAK VEZETŐJEKÉNT

 • A fenti kutatóközpont vezetőjeként többirányú tudomány- és konferenciaszervezési tevékenységet végzek.
  Itt található meg a Kutatóközpont honlapoldala:
  Hivatkozás

KUTATÓCSOPORTOK, TUDOMÁNYOS TAGSÁG

MTA köztestületi tagja (2015-től)
MTA Politikatudományi Társaság tagja

1997-2005: A Faludi Ferenc Akadémián (magyar jezsuiták képzési programja) „Az Egyház társadalmi és politikaelméleti tanítása” program felelőse volt, majd hat évig volt az „Európa műhely” szakmai vezetője. Mindkét minőségben számos országos szakmai konferenciát, szimpóziumot, műhelybeszélgetést szervezett. Többek között az alábbiakat:

 • 1997. 06. 12. „Állam és a közjó a katolikus egyház társadalmi tanításában.” előadó: Paczolay Péter,
 • 1998. 10. 30. „Politika, jog, erkölcs.” 7 egyetemi oktató részvételével, Budapest, Faludi Ferenc Akadémia
 • 2001. 08. 03-04. „Emberi jogok és Európa-koncepciók.” Tihany
 • 2002. 07. 19-20. „A szabadság fogalmának értelmezése az európai politikai kultúrában.” Tihany
 • 2004. 08. 27-29. „Az Európai Unió ember- és társadalomképe.” Tihany

A különböző szemináriumokon előadók voltak többek között: Sonnevend Pál, Kardos Gábor, Tallár Ferenc, Bayer József, Soós Edit, Ádány Tamás, Fekete Balázs, konferenciabeszélgetésekben részt vettek többek között: Karácsony András, Takács Péter, Szilágyi Péter, Balogh István. Ezeken kívül szervezésében megrendezésre került két országos méretű, az elektronikus és az írott média által is tudósított, illetve a szakmai írott média által is hivatkozott konferencia:

 • 2002. 03. 01. „A nizzai emberi jogi karta és a Konvent: egy európai alkotmány felé?” PPKE JÁK díszterme. Ennek anyaga szerkesztésemben önálló kötetben is megjelent.
 • 2003.03.07. „Milyen európai alkotmány körvonalazódik a Konvent munkája nyomán?” PPKE JÁK díszterme

2004-: A nemzetközi, római székhelyű Comunione e diritto bizottság (Movimento dei Focolari) kutatócsoportjának tagja
2006-: A PPKE JÁK Doktori Iskolájának koordinátoraként több konferenciát szervezett. Így például a 2007. május 22-én „Alapítványok és közalapítványok működése” c. konferencia a Doktori Iskolában a Deák Ferenc Továbbképző Intézet közreműködésével volt megtartva (előadók: Lomnici Zoltán, Darák Péter). 2007. június 1-én pedig az „Ombudsman és jogvédelem” c. konferencia szintén a Deák Ferenc Továbbképző Intézet közreműködésével volt megtartva a Doktori Iskolában.
2007-2013: A Regulae Iuris (PPKE JÁK) kutatócsoport jogfilozófiai szekciójának megalapítója és vezetője volt. Műhelybeszélgetéseket, konferenciákat szervezett, illetve szervezésükben közreműködött, a kutatási eredmények publikálása szervezésében, azok szerkesztésében részt vett. 2012 októbere után e kutatócsoport jogbölcseleti szekciója a TÁMOP projektre fókuszált formájában élt tovább szakmai vezetésében.
2009-2021 július: „Budai Filozófus Kör” alapító tagja. Tevékenység: tudományos konferenciák szervezése és azok anyagainak publikálása. Kiemelt projektek: Molnár Tamás konferencia (helyszín: Sapientia Hittudományi Főiskola, az előadások anyagai publikálásra kerültek Frenyó Zoltán szerkesztésében a Gondolat Kiadónál); Pauler Ákos konferencia (helyszín: PPKE JÁK, Kari Tanácsterem, az előadások anyagai publikálásra kerültek Frenyó Zoltán szerkesztésében).
2009-: A nemzetközileg is elismert jogi módszertant kutató CERMEG (Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica, Trento) kutatócsoport rendes tagja. A klasszikus jogászi érvelést kutatja, nemzetközi konferenciákon ad elő (Trento).
2010-: Osservatorio sul buon governo (Torino, Cuneo) kutatócsoport tagja. Magában foglal olaszországi konferenciákon való előadásokat, kötetekben publikálást, közös kutatásokat, közös konferenciaszervezést (emberi méltóság és a jog, jó kormányzás, a szabadság kortárs jogfilozófiai értelme).
2011-: Pázmány Law Review (PPKE JÁK) szerkesztőbizottsági tagja
2012-: Az „Osservatorio sull’Antropologia della Libertà” (Torino) Tudományos Tanácsadó Testületének tagja
2012-: „Ius naturale” kutatócsoport megalakítása, annak vezetése. Több konferencia szervezése, nem csak más egyetemekről és akadémiai kutató intézetekből érkezett előadókkal, hanem külföldi meghívott előadókkal is.
2013.01.14-: A jogászi módszertant kutató, nemzetközileg is elismert CERMEG kutatóintézet (Trento, Olaszország) igazgató tanácsának tagja
2013.05.30-: Centro Studi „Diritto, religioni e letterature” – DIREL (Torinó, Olaszország), Tudományos és Operatív Bizottságának tagja
2013.09.06-2014.05.30: Keresztény Filozófiai Intézet (PPKE) mb. vezetője volt. A PPKE ezen karközi intézetének egyik fő feladata a filozófiai kutatások karközi koordinálása, előmozdítása, valamint a nemzetközi filozófiai kutatások folytatása együttműködve külföldi egyetemekkel. Vezetőként szakmai konferenciákat szervezett – az egyiket az MTA TK Politikatudományi Intézetével együtt – külföldi előadók részvételével.
A Torinói Egyetem Jogi Karán (Intézetében) a fogyatékkal élők jogaival foglalkozó jogklinika szakértője
2016-: A Magyarországi Aquinói Szent Tamás társaság tagja
2017.12.04-: A Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja

OTDK TÉMAVEZETÉS

 • Paksy Máté OTDK I. helyezés
 • Kevevári István OTDK II. helyezés

SIKERES DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉSEK A DOKTORI TÉMAVEZETÉSÉVEL

Dr. Kevevári István
Dr. Zakariás Kinga – Dr. Jakab Andrással közös témavezetés

DOKTORI ELJÁRÁSBAN HIVATALOS BÍRÁLÓ

 • Dr. Lukácsi Tamás (ELTE ÁJK),
 • Dr. Tóth J. Zoltán (ELTE ÁJK),
 • Dr. Birkás Antal (ME ÁJK) és
 • Dr. Nagypál Szabolcs (ELTE ÁJK) doktori eljárásában felkért hivatalos bíráló (opponens) volt.

dott. Andrea Racca (Italia, Torinói Egyetem, Jogi Kar) doktori dolgozatának nyilvános védés bizottságában szakértői rendes tag volt 2014.03.14-én.

FOLYÓIRATOK SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, LEKTORÁLÁS

2011-: A Pázmány Law Review (PPKE JÁK) Szerkesztőbizottságának tagja
Olaszországi jogfilozófiai szakfolyóirat (Teoria e Critica della Regolazione Sociale) számára 4 db. tanulmány lektorálása.
Tanulmányok lektorálása a Pázmány Law Review és a Iustum, Aequum, Salutare folyóiratok számára. Az utóbbi esetében folyóiratszám-blokkok szerkesztőjeként.
1 db. tanulmány lektorálása a BGF egyik konferencia- (szimpózium) kötete számára (2015).
2016-2017: A Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottságának tagja Hámori Antal elnökletének idején
Tanulmányok lektorálása a Magyar Bioetikai Szemle, az Állam- és Jogtudomány és a Magyar Sion folyóiratok számára.

E kötetek szakmai lektorálása:
Kaiser Tamás (szerk.): A jó állam mérhetősége II. Budapest, Dialóg Campus 2016, p. 167.,
Kaiser Tamás (szerk.): A Jó Állam Mérhetősége III. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
A „Diritto, comportamenti e forme di “credenza”” című jogfilozófiai szakkönyv anonim szakmai véleményezése a torinói Giappichelli kiadó „TOB” sorozata (Antropologia ed estetica giuridica) számára 

KÜLFÖLDI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

2018: Két aspiráns professzor pályázatának szakmai véleményezése a Trentói Jogi Kar számára, akik a legmagasabb besorolású professzori kategóriába való felvételre jelentkeztek

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

2018: A Magyar Nemzeti Bank FB megbízásából „Jogfilozófiai összefoglaló a Magyar Nemzeti Bank etikai kódexének értékeléséről” című tanulmány írása

OKTATÁS KÜLFÖLDI EGYETEMEKEN

 • 2009.11.: Meghívott oktató évfolyamelőadás tartására, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Kb. 80 hallgató és három egyetemi oktató jelenlétében. Meghívó tanár: Paolo Heritier
 • 2010.03.: Meghívott oktató évfolyamelőadás tartására, LUISS, Facoltà di Giurisprudenza, Roma, kb. 100 hallgató jelenlétében. Meghívó professzor: Antonio Punzi
 • 2010.10.: Vendégtanár az oktatói mobilitási program keretében. 5 évfolyamelőadás tartása: Università Cattolica del Sacro Cuore. Facoltà di di Giurisprudenza, Sede di Piacenza, Sok száz hallgató és néhány jelenlevő professzor jelenlétében. Fogadó professzor: Mariachiara Tallacchini
 • 2011.03.: Meghívott oktató 2 évfolyamelőadás tartására, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, kb. 150 hallgató és két professzor jelenlétében. Meghívó tanár: Paolo Heritier
 • 2012.11.: Vendégtanárként 4, kari szinten összevont egyetemi főelőadás tartása sokszáz hallgató és 5 professzor jelenlétében, Università Mediterranea Reggio Calabria (Olaszország), Facoltà di Giurisprudenza, Meghívó professzor: Antonino Spadaro
 • 2021.04.08.: Come ci potrebbe aiutare la dialettica dei giuristi classici ad affrontare le scottanti questioni bioetiche e morali del nostro tempo? – Lezione nell’ambito del corso di Teoria generale e metodologia della scienza giuridica. Meghívott oktatóként az olaszországi udinei egyetem jogtudományi intézetében olasz nyelvű tudományos jogfilozófiai előadás tartása online módon (másfél órás szeminárium hallgatók és professzorok jelenlétében). Meghívó tanár: Elvio Ancona
  Hivatkozás