Hazai konferencia-előadások

Hazai konferencia-előadások

 1. Előadás: A fokolare mozgalom és az olaszországi katolikus mozgalmak politikai, társadalmi tevékenységének főbb karakterisztikumai. Konferencia: Konfliktus, konszenzus, kooperáció. II. Országos Politológiai Vándorgyűlés, Időpont: 1996. Helyszín Janus Pannonius Tudományegyetem
 2. Előadás: Észrevételek Varga Csaba „Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról” c. könyvéhez: az ószövetségi zsidó jogi gondolkodás, az újszövetségi etika, valamint Szent Tamás jogfilozófiája. Konferencia: Varga Csaba „Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról” c. könyvének, valamint az általa szerkesztett „Szövegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához” c. kötetének megvitatása. Időpont: 1996/1997 téli vizsgaidőszak, Helyszín: PPKE JÁK, kari tanácsterem
 3. Előadás: A közjó fogalma a katolikus egyház társadalmi tanításában. Konferencia: Magyar Politikatudományi Társaság III. Országos Politológus Vándorgyűlése. Időpont: 1997. május 9-10. Helyszín: Miskolc
 4. Előadás: Észrevételek a természetjog történetéhez. Konferencia: Van-e jövője a természetjognak? Időpont: 1999. április 8. 18.00-tól. Helyszín: PPKE JÁK, a konferencia szervezője: Frivaldszky János
 5. Előadás: Mélyrepülésben a nyugati kereszténydemokrácia? Tanulságok az olasz Democrazia cristiana sorsából. Barankovics Akadémia Alapítvány, Időpont: 2000. február 23. Helyszín: PPKE JÁK
 6. Előadás: A jogfilozófia megújítása a természetjog rehabilitációjáért. Konferencia: Természetjogtan, jogpozitivizmus, magyar jogelmélet, Időpont: 2001. október 5-6, Helyszín: Miskolci Akadémiai Bizottság székháza, Szervező: Miskolci Egyetem ÁJK és a Miskolci Akadémiai Bizottság
 7. Előadás: Az emberi jogok radikális politikai használatában rejlő veszélyek, a jogfilozófia elméleti szemszögéből. Konferencia: A nizzai emberi jogi karta és a Konvent: egy európai alkotmány felé? Időpont: 2002. március 1. Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem, konferencia szervezője: Frivaldszky János
 8. Előadás: A természeti törvény a politikai gondolkodásban – az eszmetörténeti kutatás módszertani kérdései. Konferencia: Tíz éves a doktori képzés az Állam- és Jogtudományi Karon. Időpont: 2003. április 4. Helyszín: ELTE ÁJK Pázmány Péter terem
 9. Előadás: A dekonstrukcionalizmus sajátos értelmű norma- és szabályellenessége és ennek kritikája. Konferencia: Szabály és/vagy norma a jogelméletben. A Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság konferenciája, Időpont: 2003. szeptember 26-27. Helyszín: Miskolci Akadémiai Bizottság székháza
 10. Előadás: Hans Kelsen és a természetjog. Konferencia: Tiszta jogtan – tiszta jogtudomány. Hans Kelsen jogtudományának alapkérdései. Időpont: 2005. június 8. Helyszín: ELTE ÁJK, Kari tanácsterem
 11. Előadás: Szubszidiaritás és az európai identitás a közösségek Európájáért. Konferencia: Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Időpont: 2005. december 2, Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem, a konferencia szervezője: Frivaldszky János
 12. Előadás: A szubszidiaritás és az európai identitás. Konferencia: Európa ideológiai alapjai: egység a különbözőségben. Időpont: 2006. április 20-21, Helyszín: PPKE JÁK II. János Pál terem, díszterem, a konferencia támogatója az Európa Parlament, fővédnöke az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
 13. Előadás: A kormányzás normaszabottsága az értett középkorban. Konferencia: A kormányzás elmélete és története. A Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlése, Időpont: 2006. június 23-24. Helyszín: Eger-Noszvaj (De la Motta kastély)
 14. Előadás: Az egyetemi jogászi érvelés kialakulása Italia egyetemein. Konferencia: Egyetemi jogászság és gyakorlati jog – késő-középkor és újkori tendenciák. Jogtörténeti-jogelméleti konferenciasorozat I. Időpont: 2007. május 23, Helyszín: ELTE ÁJK Kari tanácsterem, Hivatkozás
 15. Előadás: A jog tudománnyá szerveződésének kérdései a középkorban. Konferencia: A középkori jogtudomány. Jogtörténeti-jogelmélet konferenciasorozat II. Időpont: 2007. október 30. Helyszín: MTA Szegedi Bizottságának székháza, Hivatkozás
 16. Előadás: Jogfilozófiai alapkérdések a késő-középkori Európában. Konferencia: Európai jog és jogfilozófia. Jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban. Időpont: 2007. november 10 (szombat) Helyszín: PPKE JÁK
 17. Előadás: Jogosultságok a relacionalista jogfilozófia szemszögéből, Konferencia: Jogosultságok – elmélet és gyakorlat, Időpont: 2008. december 5, Helyszín: Miskolc, ME ÁJK, MTA Miskolci Bizottsága
 18. Előadás: Emberi jogok emberi természet nélkül? Konferencia: Az Emberi jogok helyzete ma – 60 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Időpont: 2008. december 10, Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem, A konferencia szervezői: Schanda Balázs és Frivaldszky János
 19. Előadás: A politikai viszony Schmittnél – elemzések az olasz természetjogászok nézőpontjából, Konferencia: Kortársunk-e Carl Schmitt? Időpont: 2008. május 28, Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem
 20. Előadás: A házasság és a család természetjogi alapjai. Konferencia: A házasság intézményének védelme egykoron és ma. Időpont: 2008. május 14, helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem
 21. Előadás: Jog, jogosultságok, erőszak – jogfilozófiai kérdésfeltevések Jhering tanai nyomán, Konferencia: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. Időpont: 2009. május 29, Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem, A konferencia szervezői: Pokol Béla és Frivaldszky János
 22. Előadás: Az élet kultúrája és a jog. Konferencia: Az emberi fejlődés távlatai. XVI. Benedek pápa Caritas in veritate enciklikájáról. Időpont: 2009. október 14. Helyszín: Központi Papnevelő Intézet díszterme.
 23. Előadás: Az emberi jogok természetjogi alapja. Konferencia: Emberi jogok az Egyház életében és jogában, Időpont: 2009. március 31. Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
 24. Előadás: Jogtudomány és szentháromságos istenkép a késő középkorban, Konferencia: Vallási élmény, tapasztalat és megértés, jogtudományi, bölcseleti és teológiai szempontból, Időpont: 2009. november 6, Helyszín: ELTE ÁJK, díszterem
 25. Előadás: A posztmodern kór? Konferencia: Molnár Tamás eszmevilága, Időpont: 2009. október 16. Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, A konferencia társszervezője: Frivaldszky János
 26. Előadás: Jog, igazságosság és szeretet, Konferencia: Korunk iránytűje, a Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentősége, Időpont: 2010. november 19. Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, A szervezésben részt vett: Frivaldszky János
 27. Előadás: Házassági fogadalom természetjogi nézőpontból, Konferencia: A szerzetesi fogadalomból származó jogok és kötelességek, Időpont: 2010. március 1, Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
 28. Előadás: Az „ember” alkotmányos fogalma, Konferencia: Magyar közjog az ezredforduló után, Időpont: 2010. február 24, Helyszín: PPKE JÁK
 29. Előadás: Mit üzen korunk jogásza számára Pázmány igazságra tartó szillogisztikus érvelési módja? Konferencia: Pázmány hatása a magyar államiságra és a jogra, Időpont: 2010. március 24, Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem
 30. Előadás: A „jó kormányzás” és/vagy „jó kormányzat” mint a helyes közpolitika feltételrendszere. Konferencia: A jó kormányzás kritériumai és társadalompolitikai programok szelekciója az egyház társadalmi tanítása alapján, Időpont: 2010. május 28. Helyszín: Budapest, Faludi Ferenc Akadémia, Horánszky utca
 31. Előadás: Gyermeki jogok és a család jogai. Konferencia: A ma gyermekei a holnap lehetőségei. A magyar európai uniós elnökség által szervezett nemzetközi konferencia, Időpont: 2011. március 22. helyszín: Budapest, Néprajzi Múzeum
 32. Előadás: Az öngyilkosság megítélése természetjogi szempontból. Konferencia: Öngyilkosság és jogtudomány. Időpont: 2011. november 18. 8.30 kezdettel. Helyszín: ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem
 33. Előadás: A család néhány aktuális kérdése jogfilozófiai szempontból. Konferencia: A család belső alkotmánya – a család az alaptörvényben és a jogalkotásban. Elméleti megfontolások és de lege ferenda javaslatok tekintettel a családvédelmi törvényre és a polgári jogi kodifikációra. Időpont: 2011. december 16. (péntek) 15-19 h. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 34. Előadás: A prudencia és a természetjog viszonya. Szent Tamástól a neoklasszikus természetjogi irányzatig, majd vissza Tamáshoz. Konferencia: Életünk története: Aquinói Szent Tamás a gondviselésről és az okosságról. Időpont: 2011. márc. 25. 10-16.20-ig. Helyszín: Sapientia Hittudományi Szerzetesi Főiskola, Díszterem, Budapest, Piarista köz 1,
 35. Előadás: A jogfilozófia oktatása és kutatása hazánkban a rendszerváltás után. Konferencia: A jogelmélet kutatása és oktatása hazánkban a rendszerváltás után. Szakmai szimpózium a 70 éves Varga Csaba tanszékvezető egyetemi tanár, tudományos tanácsadó tiszteletére. Időpont: 2011. június 7. (kedd) 13-16 h. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 36. Előadás: Aquinói Szent Tamás a jogról – könyvbemutató előadás. Konferencia: Szakmai könyvbemutató és konferencia. Időpont: 2011. június 22. 11-13-ig. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 37. Előadás: Pauler Ákos a jog, a szeretet és a humanizmus elvéről. Konferencia: Pauler Ákos filozófiai öröksége. Tudományos konferencia halálának 80. évfordulóján. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Tanácsterem, Időpont: 2013. április 12.
 38. Előadás: Miként kellene meghatározni a család jogi fogalmát, belső jogi tartalmát, valamint a családpolitika fő irányait a Családjogi Charta fényében? Konferencia: 30 éves a Család Pápai Tanácsa által kiadott Családjogi Charta. Időpont: 2013. 10. 09. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem.
 39. Előadás: A közjó és a jó kormányzás régi és aktuális kérdései. Konferencia: A közjó jog- és politikai filozófiája nyomában. Időpont: 2013. november 15 (péntek) 14 órától. Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) Egy olasz meghívott előadó részvételével. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 1. Előadás: A „Fejedelem” politikai antropológiájától a közjó filozófiája felé. Konferencia: A politika antropológiája nyomában. Machiavelli „A fejedelem” c. művének 500 éves évfordulója alkalmából. Szervezők: Az MTA TK Politikatudományi Intézete és a PPKE Keresztény Filozófiai Intézet „Ius Naturale” Kutatócsoportja (vezetője: Frivaldszky János). Időpont: 2013. december 6, péntek, 14-17.30 óra. Helyszín: MTA TK PTI (1014 Budapest, Országház u. 30., PTI tanácsterem) A konferencia társszervezője: Frivaldszky János
 2. Előadás: (Good) Governance: az állami szuverenitás problematikájának érvénytelenítése – avagy mi a jó kormányzás és a helyes hatalomgyakorlás? Konferencia: Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság. Szervező: Az MTA TK Jogtudományi Intézete és a K108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoportja. Időpont: 2014. március 21. (péntek) 830 – 1740 Helyszín: Budapest, MTA TK Jogtudományi Intézet, Budapest, I. ker. Országház u. 30. Szekció: Szuverenitás-elméletek. A klasszikus szuverenitás-elméletek problémái. Szekcióelnök: Hörcher Ferenc. Előadás időpontja: 11.10-11.30. Szekció helyszínes: „Pepita terem”.
 3. Előadás: Az uzsora természetjogi megközelítésben. Konferencia: Konferencia az uzsoráról. ELTE ÁJK. 2014. 03. 28-29. Előadás időpontja: 2014. 03. 28 (péntek)
 4. Előadás: Az „aranyszabály” érvényesülési lehetőségei a polgári jogban. Konferencia: Multidiszciplináris kihívások – sokszínű válaszok 4. című Közgazdasági és Társadalomtudományi Szimpózium Erkölcs- és Jogtudományi Szekció. Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztályának Tudományos Műhelye, Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. IV. ea. 2014. május 5. (hétfő) A szekció témája: A gazdaság, az erkölcs és a jog kapcsolata. Szekcióelnök Hámori Antal, főiskolai docens (BGF) Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola
 5. Előadás: A „személy” fogalmával való visszaélések kritikája – minden ember alapvető jogainak védelmében. Konferencia: Emberi jogi kérdések, visszásságok. Időpont: 2014. június 18. (szerda) 15-18 óra, PPKE JÁK, „Ius naturale” kutatócsoport műhelykonferenciája. Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) Előadás időpontja: 15.00-15.20. Hivatkozás
 6. Előadás: A fogyasztóvédelem természetjogi megközelítésben. Konferencia: Multidiszciplináris kihívások – sokszínű válaszok 5. című, Közgazdasági és Társadalomtudományi Szimpózium. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztályának Tudományos Műhelye. Időpont: 2014. október 28. (kedd). Helyszín: Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. 2. em. IV. ea. Erkölcs- és Jogtudományi Szekció.  A szekció témája: A „fogyasztók” etikai és jogi védelme. Szekcióelnök: Hámori Antal PhD. főiskolai docens (BGF) Előadás elhangzott: 15.00–15.20.
 7. Előadás: A jog logosza. Konferencia: Érték- és Értelemkeresés a XXI. században. Viktor E. Frankl munkásságának fényében. Szervezők: Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Pető András Főiskola. Időpont: 2014.11.7. Helyszín:  Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Szent II. János Pál terem (I. emelet). Elhangzott a „Plenáris előadások II.” blokkban 14.15-14.45-ig. Hivatkozás
 8. Előadás: Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás államelméletének egyes kérdései. Konferencia: „Ius naturale” kutatócsoport tagjainak kutatói beszámolóit tartalmazó műhelykonferencia. (7 fő tartott előadást) Szervező: PPKE JÁK „Ius Naturale” Kutatócsoportja (vezetője: Frivaldszky János). Időpont: 2014.12.10. (szerda) 16 óra. Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) Hivatkozás
 1. Előadás: Megfontolások a vasárnapi kötelező pihenőnap természetjogi alapjairól és közpolitikai lehetőségeiről. Konferencia: „Vasárnap-vásárnap?” szakmai kerekasztal-konferencia. szervezte: PPKE JÁK Munkajogi Tanszéke (annak vezetője: Gyulavári Tamás) és a „Ius naturale” kutatócsoport vezetője: Frivaldszky János, Időpont: 2015. március 12. (csütörtök) 15:00­-18:00. Helyszín: PPKE JÁK. Szentkirályi utca 28. II. előadó. https://jak.ppke.hu/uploads/articles/16326/file/V%C3%A1s%C3%A1rnap%20megh%C3%ADv%C3%B3.pdf
 1. Előadás: A dolgozó személy méltóságának és egészségének védelme – jogfilozófiai megközelítésben. Konferencia: „Multidiszciplináris Kihívások Sokszínű Válaszok” 6. Szimpózium. Időpont: 2015. április 28. Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar. 1055 Budapest, Markó utca 29-31. Erkölcs- és jogtudományi szekció. Helyszíne: Budapest, V. kerület, Markó u. 29-31. fszt. Aula, Szekcióelnök: Hámori Antal PhD, főiskolai docens. Előadás időpontja: 15.40-16.00.
 2. Előadás: Mely területeken indokolt, melyeken nem kiküszöbölhető és melyeken ‘jogellenes’ a jogrendszerek versenye? Elhangzott a záró plenáris ülésen. Konferencia: Jogrendszerek közötti verseny – joggazdaságtani konferencia. Időpont: 2015. szeptember 4. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Díszterem
 3. Előadás: Milyen alapelvek és megítélési kritériumok szerint értékelhető és kezelhető korunk migrációs krízise? Konferencia: Milyen alapelvek és értékszempontok alapján tekintsünk korunk migrációs válságára? Időpont: 2015. november 12. (csütörtök) 16.00-19.00. Szervező: A Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék, vezetője: Frivaldszky János) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem
 4. Előadás: Véleménynyilvánítás szabadsága az emberi jogok és a közjó kontextusában. Konferencia: Véleménynyilvánítás szabadsága, média és a közjó. Szervezők: A Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék, vezetője: Frivaldszky János) és a NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete. Időpont: 2016, április 22. (péntek) 14.00-19.00. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi kar, Kari Tanácsterem
 5. Előadás: Észrevételek az Alaptörvény némely alapvető erkölcsi vonatkozásáról. Konferencia: Történeti alkotmányunk vívmányai és az Alaptörvény. Időpont: 2016. április 29. Előadás elhangzott az alkotmányjogi szekcióban: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem
 6. Előadás: Szükséges-e az emberi személy metafizikája a fogyatékkal élők jogainak védelméhez? Avagy Martha Nussbaum kapacitáselméletének értékelése. Konferencia: A természetjog napja Szervező: A Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék, vezetője: Frivaldszky János) Időpont: 2016. május 27. (péntek) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi kar, Kari Tanácsterem
 7. Előadás: Jó kormányzás és helyes közpolitika-alkotás. ​​Konferencia: Jó Állam Szakmai Napok 2016. Időpontja: 2016. október 12.
  Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem,  
  Ludovika Campus főépület, Széchenyi Díszterem
 8. Előadás: Milyen természetjogi gondolkodásra lenne szükség a neoklasszikus iskola után? Konferencia: Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Szakmai nap. Időpont: 2016.12.16. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, II. emeleti előadóterem, Budapest V., Veres Pálné utca 24.Előadás időpontja: 9.50 – 10.10.
 9. Előadás: A civil gazdaság és a jó kormányzás természetjogi alapjai. Konferencia: Domonkosok a társadalomért (OP800)
  Helyszín:  Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület (1093 Budapest, Fővám tér 8.), földszint, III. előadó Időpont: 2017. február 24. (péntek)
 10. Előadás: A ʽszövetség’ koncepciója az Ószövetségben. Konferencia: Természetjog napja II. a Ius naturale kutatócsoport szervezésében. Időpont: 2017. május 26. (péntek) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem. Előadás időpontja: 00-10.20.
 11. Előadás: A háború antropológiájától a béke filozófiája felé. Konferencia: Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság – Szakmai nap. Időpont: 2017.12.01. Helyszín: PPKE HTK, II. emeleti előadóterem
 12. Előadás: Szent Tamás nyomdokain: az igazságos háború keresztény tanától a béke morálfilozófiájáig. Konferencia: A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciája a béke fogalmáról. Helyszín: PPKE HTK, II. emeleti előadóterem. Időpont: 2018.05.18. Előadás elhangzott: 9.10 – 9.30-ig
 13. Előadás: A háború antropológiájától a béke filozófiája felé – az első világháború lezárásának 100. évfordulója kapcsán. Konferencia: Természetjog napja III. Szervező: Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék), vezetője, Frivaldszky János Időpont: 2018. 05. 25. (péntek) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem
 14. Előadás: Az igazságos és a szent háború tana az I. Világháborúban a katolikus Egyház társadalmi tanításának szemszögéből. Konferencia: A katolikus Egyház társadalmi tanítása, mint lényegi lelkipásztori feladat – A Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hittudományi Kar Liturgika és Lelkipászorkodástani Tanszékének szakmai kollégiuma. Időpont: 2018. november 2. Előadás elhangzott: 14.05-14.25. Helyszín: Budapest, PPKE HTK (Veres Pálné u. 24.) első emeleti előadóterem
 15. Előadás: Élet és méltóság a transzhumanizmus korában. Konferencia: A Magyarországi Szent Tamás Társaság szimpóziuma. Időpontja: 2018.12.14. Előadás elhangzott: 9.30-9.55., Helyszín: PPKE HTK, II. emeleti előadóterem
 16. Előadás: Az emberi élet és méltóság kérdései a transzhumanizmus korában. Szervező: Magyar Bioetikai Társaság. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem. Előadás időpontja: 2019. 01. 16. 15.00.
 17. Plenáris előadás címe:  Jog és erkölcs a természetjogi megközelítésben és a jogpozitivista jogelméletben.
  Konferencia címe: Jog-erkölcs-kultúra értékdilemmák és identitások a jogrendszerekben. Szervező: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. A konferencia időpontja: 2019. október 25. (péntek) 10,30 – 16,00. A konferencia helyszíne: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, Somogy u. 7. Előadás időpontja: 10:45-11:15
 18. Előadás címe: A jog/erkölcs dichotómia meghaladása: etikai/magatartási kódex, compliance és integritás.
  Konferencia címe: Integritás és az egyházi intézmények felelőssége (Jog, erkölcs és vallás)
  Konferencia szervezői: KRE Állam- és Jogtudományi Kar Bonhoeffer Műhelye, Szemere Bertalan Kutatóközpontja, Állami Számvevőszék, Konferencia kezdő-időpontja: 2019. november 25. hétfő – 13:00 óra. Helyszíne: MRE Zsinati Díszterme (1146 Budapest Abonyi u. 21.) Az előadás elhangzásának időpontja: 14:15-14:30.
 19. Előadás: A globális kormányzás újraértékelésének elvei a COVID-19 világválság után
  Konferencia: Vallás és biztonság egyes aspektusai a koronavírus kapcsán. Időpont: 2020. június 17. Szervezte: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Vallás és Biztonság Kutatóműhely, internetes konferencia
 20. Előadás: A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD JOGFILOZÓFIAI SZEMPONTBÓL.
  Konferencia:
  « Milyen család(ok) milyen társadalom(ak)nak a mai Európában? »
  « Quelle(s) famille(s), pour quelle(s) société(s) en Europe? »
  « What family (ies), for what society (ies) in today’s Europe? »
  « Welche Famillie(n) für welche Gesellschaft(en) heute in Europa? »
  Nemzetközi konferencia a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a „Mois de la Francophonie” keretében,
  Colloque international organisé par la Fondation Joseph Károlyi, dans le cadre du Mois de la Francophonie,
  Internationale Konferenz organisiert von der Joseph Károlyi Stiftung, im Rahmen des Mois de la Francophonie, International conference in the frame of the « Mois de la francophonie »
  Időpont: 2021, március 26.
  Helyszín: Károlyi Kastély, Károlyi József Alapítvány, Fehérvárcsurgó
 21. Előadás: Aquinói Szent Tamás politika­- és kormányzáselméletéről
  Konferencia: V. „Természetjog napja” konferencia, 2021. május 27. szervező: Frivaldszky János
  Hivatkozás