Hazai konferencia-előadások

Hazai konferencia-előadások

 1. Előadás: A fokolare mozgalom és az olaszországi katolikus mozgalmak politikai, társadalmi tevékenységének főbb karakterisztikumai. Konferencia: Konfliktus, konszenzus, kooperáció. II. Országos Politológiai Vándorgyűlés, Időpont: 1996. Helyszín Janus Pannonius Tudományegyetem
 2. Előadás: Észrevételek Varga Csaba „Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról” c. könyvéhez: az ószövetségi zsidó jogi gondolkodás, az újszövetségi etika, valamint Szent Tamás jogfilozófiája. Konferencia: Varga Csaba „Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról” c. könyvének, valamint az általa szerkesztett „Szövegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához” c. kötetének megvitatása. Időpont: 1996/1997 téli vizsgaidőszak, Helyszín: PPKE JÁK, kari tanácsterem
 3. Előadás: A közjó fogalma a katolikus egyház társadalmi tanításában. Konferencia: Magyar Politikatudományi Társaság III. Országos Politológus Vándorgyűlése. Időpont: 1997. május 9-10. Helyszín: Miskolc
 4. Előadás: Észrevételek a természetjog történetéhez. Konferencia: Van-e jövője a természetjognak? Időpont: 1999. április 8. 18.00-tól. Helyszín: PPKE JÁK, a konferencia szervezője: Frivaldszky János
 5. Előadás: Mélyrepülésben a nyugati kereszténydemokrácia? Tanulságok az olasz Democrazia cristiana sorsából. Barankovics Akadémia Alapítvány, Időpont: 2000. február 23. Helyszín: PPKE JÁK
 6. Előadás: A jogfilozófia megújítása a természetjog rehabilitációjáért. Konferencia: Természetjogtan, jogpozitivizmus, magyar jogelmélet, Időpont: 2001. október 5-6, Helyszín: Miskolci Akadémiai Bizottság székháza, Szervező: Miskolci Egyetem ÁJK és a Miskolci Akadémiai Bizottság
 7. Előadás: Az emberi jogok radikális politikai használatában rejlő veszélyek, a jogfilozófia elméleti szemszögéből. Konferencia: A nizzai emberi jogi karta és a Konvent: egy európai alkotmány felé? Időpont: 2002. március 1. Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem, konferencia szervezője: Frivaldszky János
 8. Előadás: A természeti törvény a politikai gondolkodásban – az eszmetörténeti kutatás módszertani kérdései. Konferencia: Tíz éves a doktori képzés az Állam- és Jogtudományi Karon. Időpont: 2003. április 4. Helyszín: ELTE ÁJK Pázmány Péter terem
 9. Előadás: A dekonstrukcionalizmus sajátos értelmű norma- és szabályellenessége és ennek kritikája. Konferencia: Szabály és/vagy norma a jogelméletben. A Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság konferenciája, Időpont: 2003. szeptember 26-27. Helyszín: Miskolci Akadémiai Bizottság székháza
 10. Előadás: Hans Kelsen és a természetjog. Konferencia: Tiszta jogtan – tiszta jogtudomány. Hans Kelsen jogtudományának alapkérdései. Időpont: 2005. június 8. Helyszín: ELTE ÁJK, Kari tanácsterem
 11. Előadás: Szubszidiaritás és az európai identitás a közösségek Európájáért. Konferencia: Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. Időpont: 2005. december 2, Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem, a konferencia szervezője: Frivaldszky János
 12. Előadás: A szubszidiaritás és az európai identitás. Konferencia: Európa ideológiai alapjai: egység a különbözőségben. Időpont: 2006. április 20-21, Helyszín: PPKE JÁK II. János Pál terem, díszterem, a konferencia támogatója az Európa Parlament, fővédnöke az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
 13. Előadás: A kormányzás normaszabottsága az értett középkorban. Konferencia: A kormányzás elmélete és története. A Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlése, Időpont: 2006. június 23-24. Helyszín: Eger-Noszvaj (De la Motta kastély)
 14. Előadás: Az egyetemi jogászi érvelés kialakulása Italia egyetemein. Konferencia: Egyetemi jogászság és gyakorlati jog – késő-középkor és újkori tendenciák. Jogtörténeti-jogelméleti konferenciasorozat I. Időpont: 2007. május 23, Helyszín: ELTE ÁJK Kari tanácsterem, http://www.ajk.elte.hu/konferenciak2007
 15. Előadás: A jog tudománnyá szerveződésének kérdései a középkorban. Konferencia: A középkori jogtudomány. Jogtörténeti-jogelmélet konferenciasorozat II. Időpont: 2007. október 30. Helyszín: MTA Szegedi Bizottságának székháza, http://jesz.ajk.elte.hu/bato32.mht
 16. Előadás: Jogfilozófiai alapkérdések a késő-középkori Európában. Konferencia: Európai jog és jogfilozófia. Jogi rendszerelemek és a jogászi gondolkodásmód alakulása az elmúlt fél évszázadban. Időpont: 2007. november 10 (szombat) Helyszín: PPKE JÁK
 17. Előadás: Jogosultságok a relacionalista jogfilozófia szemszögéből, Konferencia: Jogosultságok – elmélet és gyakorlat, Időpont: 2008. december 5, Helyszín: Miskolc, ME ÁJK, MTA Miskolci Bizottsága
 18. Előadás: Emberi jogok emberi természet nélkül? Konferencia: Az Emberi jogok helyzete ma – 60 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Időpont: 2008. december 10, Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem, A konferencia szervezői: Schanda Balázs és Frivaldszky János
 19. Előadás: A politikai viszony Schmittnél – elemzések az olasz természetjogászok nézőpontjából, Konferencia: Kortársunk-e Carl Schmitt? Időpont: 2008. május 28, Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem
 20. Előadás: A házasság és a család természetjogi alapjai. Konferencia: A házasság intézményének védelme egykoron és ma. Időpont: 2008. május 14, helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem
 21. Előadás: Jog, jogosultságok, erőszak – jogfilozófiai kérdésfeltevések Jhering tanai nyomán, Konferencia: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. Időpont: 2009. május 29, Helyszín: PPKE JÁK, Kari tanácsterem, A konferencia szervezői: Pokol Béla és Frivaldszky János
 22. Előadás: Az élet kultúrája és a jog. Konferencia: Az emberi fejlődés távlatai. XVI. Benedek pápa Caritas in veritate enciklikájáról. Időpont: 2009. október 14. Helyszín: Központi Papnevelő Intézet díszterme.
 23. Előadás: Az emberi jogok természetjogi alapja. Konferencia: Emberi jogok az Egyház életében és jogában, Időpont: 2009. március 31. Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
 24. Előadás: Jogtudomány és szentháromságos istenkép a késő középkorban, Konferencia: Vallási élmény, tapasztalat és megértés, jogtudományi, bölcseleti és teológiai szempontból, Időpont: 2009. november 6, Helyszín: ELTE ÁJK, díszterem
 25. Előadás: A posztmodern kór? Konferencia: Molnár Tamás eszmevilága, Időpont: 2009. október 16. Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, A konferencia társszervezője: Frivaldszky János
 26. Előadás: Jog, igazságosság és szeretet, Konferencia: Korunk iránytűje, a Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentősége, Időpont: 2010. november 19. Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, A szervezésben részt vett: Frivaldszky János
 27. Előadás: Házassági fogadalom természetjogi nézőpontból, Konferencia: A szerzetesi fogadalomból származó jogok és kötelességek, Időpont: 2010. március 1, Helyszín: Budapest, Piarista köz 1, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
 28. Előadás: Az „ember” alkotmányos fogalma, Konferencia: Magyar közjog az ezredforduló után, Időpont: 2010. február 24, Helyszín: PPKE JÁK
 29. Előadás: Mit üzen korunk jogásza számára Pázmány igazságra tartó szillogisztikus érvelési módja? Konferencia: Pázmány hatása a magyar államiságra és a jogra, Időpont: 2010. március 24, Helyszín: PPKE JÁK, II. János Pál terem, díszterem
 30. Előadás: A „jó kormányzás” és/vagy „jó kormányzat” mint a helyes közpolitika feltételrendszere. Konferencia: A jó kormányzás kritériumai és társadalompolitikai programok szelekciója az egyház társadalmi tanítása alapján, Időpont: 2010. május 28. Helyszín: Budapest, Faludi Ferenc Akadémia, Horánszky utca
 31. Előadás: Gyermeki jogok és a család jogai. Konferencia: A ma gyermekei a holnap lehetőségei. A magyar európai uniós elnökség által szervezett nemzetközi konferencia, Időpont: 2011. március 22. helyszín: Budapest, Néprajzi Múzeum
 32. Előadás: Az öngyilkosság megítélése természetjogi szempontból. Konferencia: Öngyilkosság és jogtudomány. Időpont: 2011. november 18. 8.30 kezdettel. Helyszín: ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem
 33. Előadás: A család néhány aktuális kérdése jogfilozófiai szempontból. Konferencia: A család belső alkotmánya – a család az alaptörvényben és a jogalkotásban. Elméleti megfontolások és de lege ferenda javaslatok tekintettel a családvédelmi törvényre és a polgári jogi kodifikációra. Időpont: 2011. december 16. (péntek) 15-19 h. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 34. Előadás: A prudencia és a természetjog viszonya. Szent Tamástól a neoklasszikus természetjogi irányzatig, majd vissza Tamáshoz. Konferencia: Életünk története: Aquinói Szent Tamás a gondviselésről és az okosságról. Időpont: 2011. márc. 25. 10-16.20-ig. Helyszín: Sapientia Hittudományi Szerzetesi Főiskola, Díszterem, Budapest, Piarista köz 1,
 35. Előadás: A jogfilozófia oktatása és kutatása hazánkban a rendszerváltás után. Konferencia: A jogelmélet kutatása és oktatása hazánkban a rendszerváltás után. Szakmai szimpózium a 70 éves Varga Csaba tanszékvezető egyetemi tanár, tudományos tanácsadó tiszteletére. Időpont: 2011. június 7. (kedd) 13-16 h. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 36. Előadás: Aquinói Szent Tamás a jogról – könyvbemutató előadás. Konferencia: Szakmai könyvbemutató és konferencia. Időpont: 2011. június 22. 11-13-ig. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 37. Előadás: Pauler Ákos a jog, a szeretet és a humanizmus elvéről. Konferencia: Pauler Ákos filozófiai öröksége. Tudományos konferencia halálának 80. évfordulóján. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Tanácsterem, Időpont: 2013. április 12.
 38. Előadás: Miként kellene meghatározni a család jogi fogalmát, belső jogi tartalmát, valamint a családpolitika fő irányait a Családjogi Charta fényében? Konferencia: 30 éves a Család Pápai Tanácsa által kiadott Családjogi Charta. Időpont: 2013. 10. 09. Helyszín: PPKE Díszterem, II. János Pál terem.
 39. Előadás: A közjó és a jó kormányzás régi és aktuális kérdései. Konferencia: A közjó jog- és politikai filozófiája nyomában. Időpont: 2013. november 15 (péntek) 14 órától. Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) Egy olasz meghívott előadó részvételével. A konferencia szervezője: Frivaldszky János
 1. Előadás: A „Fejedelem” politikai antropológiájától a közjó filozófiája felé. Konferencia: A politika antropológiája nyomában. Machiavelli „A fejedelem” c. művének 500 éves évfordulója alkalmából. Szervezők: Az MTA TK Politikatudományi Intézete és a PPKE Keresztény Filozófiai Intézet „Ius Naturale” Kutatócsoportja (vezetője: Frivaldszky János). Időpont: 2013. december 6, péntek, 14-17.30 óra. Helyszín: MTA TK PTI (1014 Budapest, Országház u. 30., PTI tanácsterem) A konferencia társszervezője: Frivaldszky János
 2. Előadás: (Good) Governance: az állami szuverenitás problematikájának érvénytelenítése – avagy mi a jó kormányzás és a helyes hatalomgyakorlás? Konferencia: Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság. Szervező: Az MTA TK Jogtudományi Intézete és a K108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoportja. Időpont: 2014. március 21. (péntek) 830 – 1740 Helyszín: Budapest, MTA TK Jogtudományi Intézet, Budapest, I. ker. Országház u. 30. Szekció: Szuverenitás-elméletek. A klasszikus szuverenitás-elméletek problémái. Szekcióelnök: Hörcher Ferenc. Előadás időpontja: 11.10-11.30. Szekció helyszínes: „Pepita terem”.
 3. Előadás: Az uzsora természetjogi megközelítésben. Konferencia: Konferencia az uzsoráról. ELTE ÁJK. 2014. 03. 28-29. Előadás időpontja: 2014. 03. 28 (péntek)
 4. Előadás: Az „aranyszabály” érvényesülési lehetőségei a polgári jogban. Konferencia: Multidiszciplináris kihívások – sokszínű válaszok 4. című Közgazdasági és Társadalomtudományi Szimpózium Erkölcs- és Jogtudományi Szekció. Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztályának Tudományos Műhelye, Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. IV. ea. 2014. május 5. (hétfő) A szekció témája: A gazdaság, az erkölcs és a jog kapcsolata. Szekcióelnök Hámori Antal, főiskolai docens (BGF) Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola
 5. Előadás: A „személy” fogalmával való visszaélések kritikája – minden ember alapvető jogainak védelmében. Konferencia: Emberi jogi kérdések, visszásságok. Időpont: 2014. június 18. (szerda) 15-18 óra, PPKE JÁK, „Ius naturale” kutatócsoport műhelykonferenciája. Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) Előadás időpontja: 15.00-15.20. Hivatkozás
 6. Előadás: A fogyasztóvédelem természetjogi megközelítésben. Konferencia: Multidiszciplináris kihívások – sokszínű válaszok 5. című, Közgazdasági és Társadalomtudományi Szimpózium. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztályának Tudományos Műhelye. Időpont: 2014. október 28. (kedd). Helyszín: Budapest, V. Alkotmány u. 9-11. 2. em. IV. ea. Erkölcs- és Jogtudományi Szekció.  A szekció témája: A „fogyasztók” etikai és jogi védelme. Szekcióelnök: Hámori Antal PhD. főiskolai docens (BGF) Előadás elhangzott: 15.00–15.20.
 7. Előadás: A jog logosza. Konferencia: Érték- és Értelemkeresés a XXI. században. Viktor E. Frankl munkásságának fényében. Szervezők: Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Pető András Főiskola. Időpont: 2014.11.7. Helyszín:  Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Szent II. János Pál terem (I. emelet). Elhangzott a „Plenáris előadások II.” blokkban 14.15-14.45-ig. http://avkf.hu/ertek-es-ertelemkereses-xxi-szazadban-konferencia
 8. Előadás: Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás államelméletének egyes kérdései. Konferencia: „Ius naturale” kutatócsoport tagjainak kutatói beszámolóit tartalmazó műhelykonferencia. (7 fő tartott előadást) Szervező: PPKE JÁK „Ius Naturale” Kutatócsoportja (vezetője: Frivaldszky János). Időpont: 2014.12.10. (szerda) 16 óra. Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék (Szentkirályi u. 28. II. em.) https://jak.ppke.hu/jogbolcseleti-tanszek/ius-naturale-kutatocsoport/esemenyek-konferenciak
 1. Előadás: Megfontolások a vasárnapi kötelező pihenőnap természetjogi alapjairól és közpolitikai lehetőségeiről. Konferencia: „Vasárnap-vásárnap?” szakmai kerekasztal-konferencia. szervezte: PPKE JÁK Munkajogi Tanszéke (annak vezetője: Gyulavári Tamás) és a „Ius naturale” kutatócsoport vezetője: Frivaldszky János, Időpont: 2015. március 12. (csütörtök) 15:00­-18:00. Helyszín: PPKE JÁK. Szentkirályi utca 28. II. előadó. https://jak.ppke.hu/uploads/articles/16326/file/V%C3%A1s%C3%A1rnap%20megh%C3%ADv%C3%B3.pdf
 1. Előadás: A dolgozó személy méltóságának és egészségének védelme – jogfilozófiai megközelítésben. Konferencia: „Multidiszciplináris Kihívások Sokszínű Válaszok” 6. Szimpózium. Időpont: 2015. április 28. Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar. 1055 Budapest, Markó utca 29-31. Erkölcs- és jogtudományi szekció. Helyszíne: Budapest, V. kerület, Markó u. 29-31. fszt. Aula, Szekcióelnök: Hámori Antal PhD, főiskolai docens. Előadás időpontja: 15.40-16.00.
 2. Előadás: Mely területeken indokolt, melyeken nem kiküszöbölhető és melyeken ‘jogellenes’ a jogrendszerek versenye? Elhangzott a záró plenáris ülésen. Konferencia: Jogrendszerek közötti verseny – joggazdaságtani konferencia. Időpont: 2015. szeptember 4. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Díszterem
 3. Előadás: Milyen alapelvek és megítélési kritériumok szerint értékelhető és kezelhető korunk migrációs krízise? Konferencia: Milyen alapelvek és értékszempontok alapján tekintsünk korunk migrációs válságára? Időpont: 2015. november 12. (csütörtök) 16.00-19.00. Szervező: A Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék, vezetője: Frivaldszky János) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem
 4. Előadás: Véleménynyilvánítás szabadsága az emberi jogok és a közjó kontextusában. Konferencia: Véleménynyilvánítás szabadsága, média és a közjó. Szervezők: A Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék, vezetője: Frivaldszky János) és a NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete. Időpont: 2016, április 22. (péntek) 14.00-19.00. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi kar, Kari Tanácsterem
 5. Előadás: Észrevételek az Alaptörvény némely alapvető erkölcsi vonatkozásáról. Konferencia: Történeti alkotmányunk vívmányai és az Alaptörvény. Időpont: 2016. április 29. Előadás elhangzott az alkotmányjogi szekcióban: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem
 6. Előadás: Szükséges-e az emberi személy metafizikája a fogyatékkal élők jogainak védelméhez? Avagy Martha Nussbaum kapacitáselméletének értékelése. Konferencia: “A természetjog napja” Szervező: A Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék, vezetője: Frivaldszky János) Időpont: 2016. május 27. (péntek) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi kar, Kari Tanácsterem
 7. Előadás: Jó kormányzás és helyes közpolitika-alkotás. ​​Konferencia: Jó Állam Szakmai Napok 2016. Időpontja: 2016. október 12.
  Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem,  
  Ludovika Campus főépület, Széchenyi Díszterem
 8. Előadás: Milyen természetjogi gondolkodásra lenne szükség a neoklasszikus iskola után? Konferencia: Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Szakmai nap. Időpont: 2016.12.16. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, II. emeleti előadóterem, Budapest V., Veres Pálné utca 24.Előadás időpontja: 9.50 – 10.10.
 9. Előadás: A civil gazdaság és a jó kormányzás természetjogi alapjai. Konferencia: Domonkosok a társadalomért (OP800)
  Helyszín:  Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület (1093 Budapest, Fővám tér 8.), földszint, III. előadó Időpont: 2017. február 24. (péntek)
 10. Előadás: A ʽszövetség’ koncepciója az Ószövetségben. Konferencia: „Természetjog napja II.” a Ius naturale kutatócsoport szervezésében. Időpont: 2017. május 26. (péntek) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem. Előadás időpontja: 00-10.20.
 11. Előadás: A háború antropológiájától a béke filozófiája felé. Konferencia: Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság – Szakmai nap. Időpont: 2017.12.01. Helyszín: PPKE HTK, II. emeleti előadóterem
 12. Előadás: Szent Tamás nyomdokain: az igazságos háború keresztény tanától a béke morálfilozófiájáig. Konferencia: A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciája a béke fogalmáról. Helyszín: PPKE HTK, II. emeleti előadóterem. Időpont: 2018.05.18. Előadás elhangzott: 9.10 – 9.30-ig
 13. Előadás: A háború antropológiájától a béke filozófiája felé – az első világháború lezárásának 100. évfordulója kapcsán. Konferencia: „Természetjog napja III.” Szervező: Ius naturale kutatócsoport (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék), vezetője, Frivaldszky János Időpont: 2018. 05. 25. (péntek) Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem
 14. Előadás: Az igazságos és a szent háború tana az I. Világháborúban a katolikus Egyház társadalmi tanításának szemszögéből. Konferencia: A katolikus Egyház társadalmi tanítása, mint lényegi lelkipásztori feladat – A Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hittudományi Kar Liturgika és Lelkipászorkodástani Tanszékének szakmai kollégiuma. Időpont: 2018. november 2. Előadás elhangzott: 14.05-14.25. Helyszín: Budapest, PPKE HTK (Veres Pálné u. 24.) első emeleti előadóterem
 15. Előadás: Élet és méltóság a transzhumanizmus korában. Konferencia: A Magyarországi Szent Tamás Társaság szimpóziuma. Időpontja: 2018.12.14. Előadás elhangzott: 9.30-9.55., Helyszín: PPKE HTK, II. emeleti előadóterem
 16. Előadás: Az emberi élet és méltóság kérdései a transzhumanizmus korában. Szervező: Magyar Bioetikai Társaság. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Kari Tanácsterem. Előadás időpontja: 2019. 01. 16. 15.00.